Gallery > Gemstones

#365 ~ Tourmaline (Oyo, Nigeria)
#365 ~ Tourmaline (Oyo, Nigeria)
2014